Sporten doe je voor je plezier. Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de korfbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de korfbalcapaciteiten en culturele achtergrond. We hechten veel waarde aan een veilig sportklimaat binnen onze vereniging. Het beleid van de club is erop gericht om onveilige situaties te voorkomen en om, indien deze onverhoopt toch voorkomen, consequent handelend op te treden. Daarom hebben we een gedragscode opgesteld als reminder naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

Dit voorkomt echter nooit alle problemen. Het mooiste is het wanneer je problemen die je binnen de vereniging tegenkomt, zelf of samen met een teamgenoot, lid of het bestuur op kunt lossen. Alleen wat als dat niet lukt of kan? Als je niet weet wat je eraan kunt doen? Blijf hier dan niet mee rondlopen, maar praat er (in vertrouwen) over met de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en geen bestuurslid.

De vertrouwenscontactpersoon bij Sparta Zwolle is Sietske Veuger-Bolt.

Is er iets dat je graag kwijt wil bij Sietske, neem dan gerust eens contact met haar op.

FAIRPLAY

Sparta Zwolle hecht zeer veel waarde aan respectvol en sportief gedrag op en rond de velden en de zaal. Spelers, trainers en leiders, tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers dienen met respect en sportief bejegend te worden en met zowel de eigen als andermans bezittingen moet fatsoenlijk worden omgegaan.

Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen! We benadrukken hierbij dat ieder lid van de KNKV verplicht is de belangen van de korfbalsport op geen enkele wijze te schaden.

GEDRAGSREGELS

De afspraken voor zover het onze leden betreft zijn vastgelegd in een serie gedragsregels. Hierin hebben we ook de waarden en normen voor ons handelen beschreven. Een waarde is een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen. Een norm is een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Het wordt ook wel een concretisering van de waarde genoemd.

Sparta kent twee soorten gedragsregels. De algemene regels, geldend voor alle leden van Sparta Zwolle en regels die specifiek gericht zijn op begeleiders. Die laatste zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijke taal te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.

Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters.

Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor de door haar/hem aangerichte schade.

Wij zijn een rookvrije vereniging. Op het gehele sportcomplex wordt daarom niet gerookt.

Drugs zijn uit den boze.

Tijdens wedstrijden draag je het officiële tenue.

Je accepteert het gezag van de scheidsrechter en van de leiding van je team.

Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden. Wanneer je verhinderd bent, dan meld je je tijdig af. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.

Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNKV opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNKV opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid, c.q. het betreffende team.

Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden aan het bestuur.

Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden aan het bestuur.

Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.

De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

VERTROUWENSPERSOON

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de korfbalvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersonen fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag.

De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Bij grensoverschrijdend gedrag zou het het beste zijn als degene die dat vertoont daar direct op aan wordt aangesproken, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede kunnen redenen zijn dat je er mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij iemand terecht te kunnen. Een onafhankelijk persoon, die luistert en die niets doet zonder eerst met jou te overleggen wat de beste weg naar een oplossing voor het probleem is. Zo iemand is een vertrouwenscontactpersoon.

Zit jij ergens mee?

Loop jij tegen een onveilige situatie aan binnen onze vereniging, blijf daar niet mee zitten! Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden die jij hebt om je probleem aan te kaarten.

  • Neem contact op met onze vertrouwenscontactpersoon, Sietske Veuger-Bolt.
  • Bel gratis het Centrum Veilige Sport:  0900 – 202 55 90.
  • Zoek anoniem contact via SpeakUp.
  • Mail naar NOC*NSF.
  • Of kijk op www.centrumveiligesport.nl 

SANCTIES

Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden zich niet houden aan deze gedragscode, dan wel anderszins voor Sparta Zwolle schadelijk gedrag vertonen. Sancties kunnen bestaan uit:

  • Berisping;
  • Uitsluiting van wedstrijden;
  • Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten;
  • Royement.

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Zoals vermeld in de statuten is het bestuur bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichting of door handelingen, gedrag en/of uitlatingen dan wel anderszins het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt dan wel dreigt te schaden. Het bestuur stelt het lid schriftelijk in kennis van de schorsing. Gedurende een periode dat een lid geschorst is kunnen door hem de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Bij onze vereniging kan een royement alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder deze gedragscode) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. Leden, die zich naar mening van het bestuur schuldig hebben gemaakt aan wangedrag, kunnen door het bestuur worden geschorst en aan de Algemene Ledenvergadering ter royering worden voorgedragen.