Update vanuit het bestuur

Het veldseizoen is pas net begonnen, er lopen veel zaken die aandacht vragen, maar toch moeten we als club en bestuur ook actief vooruitkijken naar volgend seizoen. Kortom een erg drukke periode. Voordat wij jullie meenemen in de lopende zaken vragen we iedereen om de volgende data alvast in de agenda’s te noteren.

Zaterdag 11 juni – Seizoen afsluiting met BBQ.

De laatste thuisspeeldag van de selectie. Na afloop van de wedstrijd van het eerste steken we de BBQ aan voor een gezellige afsluiter. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de vrijwilligers die we de afgelopen jaren niet genoeg in het zonnetje hebben kunnen zetten.

Woensdag 29 juni – Algemene Ledenvergadering

We gaan vooruitblikken op de plannen voor komend seizoen. Plannen die alleen gerealiseerd kunnen worden met de input en hulp van leden en ouders. Daarnaast zullen er veel wisselingen in het bestuur plaatsvinden. Kortom een cruciaal moment om mee te praten over de koers van de club. Dat willen we dit jaar des te meer benadrukken.

Zaterdag 27 augustus – Startdag en jubileumfeest

In het laatste weekend van de zomervakantie willen we met jullie feestend het nieuwe seizoen ingaan. Ons 75-jarig bestaan is afgelopen jaar stilletjes gepasseerd, maar dat feestje hebben we als club nog te goed. Heb je hier al eens ideeën voor geopperd of wil je er graag over meedenken. Schroom dan niet om ons even aan de jas te trekken of een berichtje te sturen naar Rens (+31 6 30 24 23 37).

Dan nu over op de orde van de dag. Er is veel te vertellen, maar we houden het hopelijk kort en bondig. Bij vragen weet je ons te vinden.  

Samenstelling bestuur

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor de functie van bestuurslid Ledenbinding. Daarom is Rens Verhoef nu officieel toegetreden tot het bestuur en daar zijn we erg blij mee.

Ambitieplan

Eerder al hebben we gezamenlijk geconstateerd dat het ambitieplan richting ons 75-jarig bestaan is afgerond. Het is dus enerzijds tijd om terug te kijken en te evalueren, maar ook tijd om gezamenlijk nieuwe ambities vast te stellen. Als bestuur vinden wij dat dit niet aan ons is. In de meest gezonde situatie bepalen de leden de koers van de club. Wij gebruiken deze input slechts als peilstok voor het meerjarenbeleid. Op de ALV willen we daarom het startschot geven voor een werkgroep om een nieuw ambitiedocument op te stellen.

Dialoog met seniorenteams

Vorig jaar zijn we als bestuur voor het eerst langsgegaan bij seniorenteams om het seizoen te bespreken. Hier is onder andere het plan uitgekomen om het materiaal voor alle teams beter op orde te krijgen en de informatievoorziening te verbeteren. Wij vinden dit zeker voor herhaling vatbaar. In de komende weken zullen jullie hiervoor een uitnodiging ontvangen. Denk vast na over de dingen die je graag anders ziet binnen de club, maar net zo belangrijk, denk ook na over hoe we dit samen kunnen realiseren.

Sportlink, vrijwilligers en commissieavonden

Begin dit seizoen hebben we met een select clubje leden gebrainstormd over de organisatiestructuur van Sparta. Met name gericht op het werven, faciliteren en behouden van vrijwilligers. Twee van de ideeën die hieruit kwamen gaan we volgend jaar actief uitrollen. Het beter gebruiken van Sportlink en de organisatie van enkele commissieavonden.

Via Sportlink willen we het eenvoudiger maken om met leden te communiceren. Het versturen van pushberichten, het inzichtelijk maken van roosters, taken en trainingstijden en het bijhouden van het vacaturebestand. Dit alles is mogelijk, maar het vergt wel veel werk aan de voorkant. Vind je het leuk om daar de komende maanden over mee te denken? Stuur een berichtje naar Erica (secretaris@spartazwolle.nl).

Daarnaast willen we enkele avonden in het jaar het clubhuis opengooien voor commissies om te vergaderen onder het genot van een hapje en drankje. Dit doen we op drie of vier vaste momenten in het seizoen. Op deze avonden kunnen commissies zelfstandig vergaderen, maar is er wel ruimte om onderling te schakelen met elkaar. Richting de ALV zullen we dit plan verder uitwerken en ook een voorstel doen voor de planning van deze ‘commissieavonden’.   

Technische zaken

Met alles wat er rondom de club gebeurt vergeten we wel eens dat korfbal onze core-business is. De TZ is een organisatie op zich en als algemeen bestuur komen we er vaak niet aan toe om die organisatie echt te (be)sturen. Gelukkig zijn er een paar mensen die heel veel van de werkzaamheden op zich nemen, maar dat is geen houdbare situatie en daardoor gebeuren er dingen niet, niet snel genoeg of loopt de communicatie spaak. Losse onderdelen functioneren, maar de machine piept en kraakt. Het is daarom van groot belang dat we snel een bestuurslid Technische Zaken vinden. Het liefst iemand die zich, eventueel in gezamenlijkheid, kan richten op de afstemming en organisatie van het geheel. Wij gaan actiever mensen benaderen, maar de oproep blijft dringend. Ook bij twijfel gaan we graag eens een open gesprek aan.

Schoolkorfbal

Het zal veel mensen niet ontgaan zijn dat er een werkgroep druk bezig is met de organisatie van het schoolkorfbal bij Sparta. Zowel een deel van de voorrondes als de finales worden op ons sportcomplex gespeeld. Dat vergt veel tijd, werk en organisatie en extra handen zijn daarbij altijd welkom. Vooral voor de verkoop van eten en drinken kunnen we nog hulp gebruiken. Heb je een uurtje over op 11 mei tussen 13.00 en 18.30 uur of 18 mei tussen 15.00 en 18.30 uur? Meld je aan bij Erica (secretaris@spartazwolle.nl).

Sponsoring

Op dit moment is een clubje mensen druk bezig met de sponsorwerving voor het nieuwe kledingfonds. Dat vraagt alle capaciteit van de sponsorcommissie. Vanaf komend seizoen moet er echter ook meer aandacht uitgaan naar sponsorbehoud en zichtbaarheid. Zowel voor regionale als lokale sponsoren willen we interessant zijn en blijven. Vooral voor die laatste groep zoeken we mensen die het leuk vinden om alle sponsoracties voor Sparta-leden in kaart te brengen. Als je daarover mee wil denken kan je je melden bij Jorn (sponsoring@spartazwolle.nl of +31 6 51 48 19 35).