Gedragsregels

Voorwoord

Iedereen binnen de korfbalwereld heeft te maken met waarden en normen. En zeker ook met fair play. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten het veld en in de zaal, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee? En nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de dagelijkse korfbalpraktijk? Want daar gaat het toch allemaal om.

Deze gedragscode poogt hierop een antwoord te geven. Het is in feite een stukje “gereedschap” voor de vereniging.

Inleiding

Sporten doe je voor je plezier. Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de korfbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de korfbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Wat verstaan wij onder waarden en normen? Een waarde is een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen. Een norm is een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen. Het wordt ook wel een concretisering van de waarde genoemd.

Fair play

Wat verstaan wij onder fair play? Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen! We benadrukken hierbij dat ieder lid van de KNKV verplicht is de belangen van de korfbalsport op geen enkele wijze te schaden.

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor onze club. Vrijwilligers zijn het fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers.

Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Waar draait het om?

Ieder weekend worden er wedstrijden gespeeld. Zowel op het veld, als in de zaal. Veel zaken gaan -vooral dankzij inzet van de korfballers en andere betrokkenen- naar behoren. Sport wordt beoefend conform de bedoelingen van het spel. De realiteit is echter dat er op en rondom de korfbalvelden ook dingen gebeuren die het korfbalspel en/of onze vereniging in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de wedstrijden en trainingen een afspiegeling zijn van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

Het bestuur van Sparta Zwolle voert deze gedragscode in met als stelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingswaarden en -normen de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd.

Kortweg gezegd komt dat neer op:

 • Respect voor de ander,
 • Geweldloosheid,
 • Aanspreekbaarheid op gedrag,
 • Het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.

Preventief en correctief optreden

Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden en gasten/bezoekers zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken. Correctief beleid wordt gevoerd indien leden en gasten/bezoekers zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daardoor voor sancties in aanmerking komen.

De uitvoering van het beleid wordt belegd bij het bestuur. Het beleid wordt regelmatig (eenmaal per jaar) door het bestuur geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Gedragsregels seksuele intimidatie

Sparta Zwolle neemt seksuele intimidatie zeer serieus. Daarom heeft Sparta Zwolle de gedragsregels van het NOC*NSF voor sportbegeleiders overgenomen. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 1. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 1. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon

Mochten bovenstaande gedragsregels overschreden worden of je wilt over dit onderwerp met iemand praten dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit aan te pakken. Veelal kun je dit heel goed bespreken met iemand die het niet aangaat of erbij betrokken is zoals een leider, commissielid of bestuurslid.

Zie: vertrouwenscontactpersoon

Wil je naar iemand die volledig los van de situatie staat? Dan kan de onafhankelijke vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. De officiële vertrouwenspersonen van het KNKV zijn bereikbaar via vertrouwenscontactpersoon@knkv.nl. Bij directe calamiteiten kan telefonisch contact opgenomen worden met Marian Blaset, 06-13327465 of Anne van Vegchel, 06-41680967.

Gedragsregels

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt en/of een functie bekleedt in de vereniging: Iedereen moet plezier kunnen beleven aan de korfbalsport. Dit houdt in dat we gezamenlijk de vereniging moeten inrichten. Luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop we met elkaar omgaan, maar ook met anderen binnen de korfbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit document. Hierin hebben we ook de waarden en normen voor ons handelen beschreven.

We hebben met elkaar afgesproken deze normen en waarden na te komen en waar nodig elkaar aan te spreken op nakoming.

Met betrekking tot het te voeren beleid binnen onze vereniging zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

 • Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijke taal te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.
 • Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters.
 • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor de door haar/hem aangerichte schade.
 • Wij zijn een rookvrije vereniging. Op het gehele sportcomplex wordt daarom niet gerookt.
 • Drugs zijn uit den boze.
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële tenue.
 • Je accepteert het gezag van de scheidsrechter en van de leiding van je team.
 • Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden. Wanneer je verhinderd bent, dan meld je je tijdig af. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
 • Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNKV opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNKV opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid, c.q. het betreffende team.
 • Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 • Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden aan het bestuur.
 • Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden aan het bestuur.
 • Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

Sancties

Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden zich niet houden aan deze gedragscode, dan wel anderszins voor Sparta Zwolle schadelijk gedrag vertonen.

Sancties kunnen bestaan uit:

 • Berisping;
 • Uitsluiting van wedstrijden;
 • Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten; • Royement.

Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen. Zoals vermeld in De Statuten is het bestuur bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand, Ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichting of door handelingen, gedrag en/of uitlatingen dan wel anderszins het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt dan wel dreigt te schaden. Het bestuur stelt het lid schriftelijk in kennis van de schorsing. Gedurende een periode dat een lid geschorst is kunnen door hem de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Bij onze vereniging kan een royement alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder deze gedragscode) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. Leden, die zich naar mening van het bestuur schuldig hebben gemaakt aan wangedrag, kunnen door het bestuur worden geschorst en aan de Algemene Ledenvergadering ter royering worden voorgedragen.

Respectvol en Sportief gedrag

Sparta Zwolle hecht zeer aan respectvol en sportief gedrag op en rond de velden en de zaal. Spelers, trainers en leiders, tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers dienen met respect en sportief bejegend te worden en met zowel de eigen als andermans bezittingen moet fatsoenlijk worden omgegaan.